+48 89 527 99 11

Szkody osobowe

Szkody osobowe i co powinieneś o nich wiedzieć


Osobom, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała przysługują przeciwko sprawcom oraz Ubezpieczycielom następujące roszczenia:
-    o zwrot kosztów leczenia
-    o utracone zarobki
-    o rentę
-    zadośćuczynienie za doznana krzywdę

Osobom, które w wyniku wypadku straciły bliskich przysługują przeciwko sprawcom oraz Ubezpieczycielom następujące roszczenia o:
-    zwrot kosztów leczenia i pogrzebu (nagrobek)
-    o rentę

-    odszkodowanie jeżeli w skutek śmierci osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Radzimy, aby w każdym przypadku zbierali Państwo dowody świadczące o zasadności roszczeń i potwierdzające wysokość dokonanych wydatków.
Dokumentami mogą być w szczególności faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, opinie lekarskie, wypisy ze szpitali.
Przykładowe kwoty zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała:
  1. uszkodzenie kręgów szyjnych              10 000 - 100 000  zł
  2. zerwane więzadło                                  5 000 - 50 000  zł
  3. złamana noga lub ręka                        10 000 -  200 000  zł
  4. skręcona kostka                                          2 000 - 5 000  zł
  5. złamanie obojczyka                                  5 000 - 20 000  zł
  6. stresy powypadkowe                                 7 000 - 30 000  zł

Co warto wiedzieć
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Kontakt
Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Warmińska 21/3, 10-545 Olsztyn
tel. 0-89 543 07 48 lub 506 152 839
O firmie | Szkody osobowe | Szkody majątkowe | VAT | Rzeczoznawcy | Oferta pracy | Dojazd
Copyright by © 2008 by Biuro Pomocy
DESIGN & CMS GALINDIA