+48 89 527 99 11

Szkody majątkowe

Szkody majątkowe


Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych, pomaga także właścicielom uszkodzonych lub skradzionych pojazdów.


Na zlecenie poszkodowanych przygotowujemy dokumenty zgłoszenia szkody, oceniamy jej wysokość oraz prowadzimy korespondencję z Ubezpieczycielami.
W przypadku odmowy wypłaty lub  zaniżenia jej wysokości kierujemy sprawy na drogę sadową.
Zapewniamy naszym klientom kompleksowa i szybką obsługę prawną podczas wszystkich etapów procesu sądowego.

Czas oczekiwania na wyrok sądów olsztyńskich jest bardzo krótki i  wynosi średnio od 2 do 6 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. W czasie trwania procesu zyskujecie Państwo odsetki za opóźnienie, które wynoszą
13 % w skali roku. Odsetki biegną od momentu wystąpienia z żądaniem wypłaty do chwili jej dokonania przez Ubezpieczyciela i obciążają go w całości, podobnie jak koszty procesu. Co warto wiedzieć
Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia
Kontakt
Biuro Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
ul. Warmińska 21/3, 10-545 Olsztyn
tel. 0-89 543 07 48 lub 506 152 839
O firmie | Szkody osobowe | Szkody majątkowe | VAT | Rzeczoznawcy | Oferta pracy | Dojazd
Copyright by © 2008 by Biuro Pomocy
DESIGN & CMS GALINDIA